Подкрепа за Социалната чайна

Признателни сме за добрината и подкрепата.

Чл. 1. Настоящите правила уреждат условията и реда за организирането и участието в дарителска кампания „Подкрепа за Социалната чайна “ („Кампанията“), организирана от Фондация „Майко Мила“, ЕИК 177178543 („Организаторите“).

Чл. 2. (1) Организаторите Ви предоставят възможност да станете дарители по Кампанията, като извършите дарение по един от следните начини:

  1. Чрез предоставената от нас опция „Направете дарение“, чрез която може да дарите избрана от Вас сума. След избор на бутона за съответната сума под опцията „Направете дарение“, сайтът Ви препраща към интернет страницата за разплащания, поддържана от ePay.bg, където може да бъде направено дарението в лева;
  2. Чрез банков превод на избрана от Вас сума по посочената в страницата на Кампанията банкова сметка.

(2) Всички средства, предоставени от Дарителите, постъпват по специална дарителска сметка на Фондация „Майко Мила“.

(3) Плащанията по дарителската сметка на Фондация „Майко Мила“ са освободени от комисиони и такива могат да се начислят единствено поради съществуващи политики на банката на наредителя или в случай на необходимост от превалутиране.

Чл. 3. (1) Чрез извършване на дарение, Вие ставате дарител по договор за дарение, по който бенефициер е Сдружение „ИДЕА“.

(2) Организаторите не са и в нито един момент не стават страна по договора за дарение, нито бенефициер на получените средства от дарители. Организаторите предоставят единствено платформата за извършване на даренията и посредничат за извършването на даренията, като всички постъпления след това биват преведени по лична банкова сметка на бенефициера.

Чл. 4. Кампанията ще бъде активна, докато е активна специално създадената за целта лендинг страница. По Кампанията няма максимален размер, след достигането на който същата да се прекратява.

Чл. 5. (1) Организаторите се задължават да поддържат специалната страница на Кампанията в техническа изправност.

(2) Сигурността на плащанията, извършвани директно чрез услугата на ePay.bg, е осигурена посредством сключения договор за услуга между Фондация „Майко Мила“ и лицензираната платежна институция „Изипей“ АД.

Чл. 6. Организаторите не издават сертификати за дарение.

Чл. 7. (1) Организаторите обработват предоставените от дарителите лични данни на основание сключване и изпълнение на договор и единствено за целите на тяхната индивидуализация, необходима за идентифицирането им като дарител и за извършване на съответното дарение по някой от начините по чл. 2. Възможно е Организаторите да имат достъп до техническа информация за устройството, ползвано от дарителите, която е необходима единствено за целите на правилното функциониране на страницата на Кампанията и не се използват по никакъв начин за други цели.

(2) Данните, предоставяни от дарителите при извършване на плащане, се обработват от съответната платежна институция в съответствие с нейните правила и политики.

Чл. 8. Организаторите поддържат винаги актуална версия на тези условия на страницата на Кампанията.